Address/Map

Mar Thoma Church,

image

Sector 5, Shipra Path,
Mansarovar, Jaipur.
Tel. (Parsonage) # 0141 – 2783678
(Office) # 0141 – 2786828